luna奇埃拉的沼泽地

 

蜘蛛的袭击

 

需求等级

 

前置任务

 

接取地图

 

接取NPC

 

回报NPC

 

75~85

 

 

 

 

 

塔尼亚

 

塔尼亚

 

任务奖励

 

金钱218382、经验值736350

 

任务流程

 

与塔尼亚对话执行任务,然后去消灭剧毒蜘蛛怪x150后回报塔尼亚即可完成任务。

 

 

诱惑的技巧

 

需求等级

 

前置任务

 

接取地图

 

接取NPC

 

回报NPC

 

78~88

 

 

 

 

 

塔尼亚

 

塔尼亚

 

任务奖励

 

金钱264504 、经验值810000

 

任务流程

 

与塔尼亚对话执行任务,他要你去消灭黑暗豺狼人x150后回报塔尼亚即可完成任务。

 

 

奇埃拉的仆人

 

需求等级

 

前置任务

 

接取地图

 

接取NPC

 

回报NPC

 

78~88

 

 

 

 

 

塔尼亚

 

塔尼亚

 

任务奖励

 

金钱168504、经验值528200

 

任务流程

 

与塔尼亚对话执行任务,他要你去消灭蛇身女妖x150后回报塔尼亚即可完成任务。

 

 

女王的镜子

 

需求等级

 

前置任务

 

接取地图

 

接取NPC

 

回报NPC

 

79~89

 

 

 

 

 

塔尼亚

 

塔尼亚

 

任务奖励

 

金钱185776、经验值553900

 

任务流程

 

与塔尼亚对话执行任务,他要你去消灭蛇身女妖王收集5个女王的镜子。

 

 

奇埃拉的幻影

 

需求等级

 

前置任务

 

接取地图

 

接取NPC

 

塔尼亚

 

80~90

 

 

 

 

 

塔尼亚

 

塔尼亚

 

任务奖励

 

金钱337008 、经验值1107800

 

任务流程

 

与塔尼亚对话执行任务,他要你去消灭奇埃拉的幻影x1。